[potamw=| ga\r ou)k e)/stin embh=nai di\s tw=| au)tw=| kaq' *(hra/kleiton ou)de\ qnhth=s ou)si/as di\s a(/yasqai kata\ e(/cin <th=s au)th=s>: a)ll' o)cu/thti kai\ ta/xei metabolh=s] ski/dnhsi kai\ pa/lin suna/gei [ma=llon de\ ou)de\ pa/lin ou)d' u(/steron, a)ll' a(/ma] suni/statai kai\ a)polei/pei-- kai\ pro/seisi kai\ a)/peisi