hetéra gàr híppou hedonè kaì kunòs kaì anthrópou, ónous súrmat' àn helésthai mâllon è chrusón: hédion gàr chrusoû tropè ónois