o( *(hra/kleito/s fhsi toi=s e)grhgoro/sin e(/na kai\ koino\n ko/smon ei)=nai tw=n de\ koimwme/nwn e(/kaston ei)s i)/dion a)postre/fesqai