tautó t' éni zôn kaì tethnekòs kaì [tò] egregoròs kaì katheûdon kaì néon kaì geraión: táde gàr metapesónta ekeîná esti kakeîna pálin metapesónta taûta