[a)lla\ tw=n me\n qei/wn ta\ polla/, kaq' *(hra/kleiton,] a)pisti/h| diafugga/nei mh\ gignw/skesqai