metaba/llon a)napau/etai

ka/mato/s e)sti toi=s au)toi=s moxqei=n kai\ a)/rxesqai