a)nqrw/pwn o( sofw/tatos pro\s qeo\n pi/qhkos fanei=tai kai\ sofi/ai kai\ ka/llei kai\ toi=s a)/llois pa=sin