piqh/kwn o( ka/llistos ai)sxro\s a)nqrw/pwn ge/nei sumba/llein