... kopi/dwn e)sti\n a)rxhgo/s

kopi/das ta\s lo/gwn te/xnas e)/legon a)/lloi te kai\ o( *ti/maios ou(/tws gra/fwn: w(/ste kai\ fai/nesqai mh\ to\n *puqago/ran eu(reth\n o)/nta tw=n a)lhqinw=n kopi/dwn mhde\ to\n u(f' *(hraklei/tou kathgorou/menon, a)ll' au)to\n to\n *(hra/kleiton ei)/nai to\n a)lazoneuo/menon