ei)de/nai de\ xrh\ to\n po/lemon e)o/nta cuno/n, kai\ di/khn e)/rin, kai\ gino/mena pa/nta kat' e)/rin kai\ xrew/n