to\ a)nti/coun sumfe/ron kai\ e)k tw=n diafero/ntwn kalli/sthn a(rmoni/an kai\ pa/nta kat' e)/rin gi/nesqai