tou\s kaqeu/dontas e)rga/tas ei)=nai kai\ sunergou\s tw=n e)n tw=| ko/smw| ginome/nwn