ou) dei= <w(s> pai=das tokew/nwn, tou=t' e)/sti kata\ yilo/n: kaqo/ti pareilh/famen