ou) dei= w(/sper kaqeu/dontas poiei=n kai\ le/gein: kai\ ga\r kai\ to/te dokou=men poei=n kai\ le/gein