w(=| ma/lista dihenkw=s o(milou=si lo/gw| tw=| ta\ o(/la dioikou=nti, tou/tw| diafe/rontai, kai\ oi(/s kaq' h(me/ran e)gkurou=si, tau=ta au)toi=s ce/na fai/netai