pai/dwn a)qu/rmata neno/miken ei)=nai ta\ a)nqrw/pina doca/smata