kaì dià toûto eikótos autà ákea Herákleitos proseîpen hos exakesómena tà deinà kaì tàs psuchàs exánteis apergazómena tôn en têi genései sumphorôn