kai\ dia\ tou=to ei)ko/tws au)ta\ a)/kea *(hra/kleitos prosei=pen w(s e)cakeso/mena ta\ deina\ kai\ ta\s yuxa\s e)ca/nteis a)pergazo/mena tw=n e)n th=| gene/sei sumforw=n