e)/nqa d' e)o/nti e)pani/stasqai kai\ fu/lakas gi/nesqai e)gerti\ zw/ntwn kai\ nekrw=n