qa/lassa u(/dwr kaqarw/taton kai\ miarw/taton. i)xqu/si me\n po/timon kai\ swth/rion, a)nqrw/pois de\ a)/poton kai\ o)le/qrion