grafe/wn o(do\s eu)qei=a kai\ skolih\ mi/a e)sti/, fhsi/, kai\ h( au)th/