oi( i)atroi/ te/mnontes, kai/ontes pa/nth| basani/zontes kakw=s tou\s a)rrwstou=ntas e)paite/ontai mhde\n a)/cioi misqo\n lamba/nein para\ tw=n a)rrwstou/ntwn, t' au)ta\ e)rgazo/menoi