ou) cunia=sin o(/kws diafero/menon e(wutw=| o(mologe/ei: pali/ntropos a(rmoni/h o(/kwsper to/cou kai\ lu/rhs