kaqai/rontai d' a)/llws ai(/mati miaino/menoi, o(koi=on ei)/ tis ei)s phlo\n e)mba\s phlw=| a)poni/zoito: mai/nesqai d' a)\n doke/oi ei)/ tis min a)nqrw/pwn e)piqra/saito ou(/tw poie/onta. kai\ toi=s a)ga/lmasi de\ toute/oisin eu)/xontai, o(koi=on ei)/ tis toi=s do/moisi lesxhneu/oito, ou)/ ti ginw/skwn qeou\s ou)d' h(/rwas oi(/tine/s ei)si