th/n te oi)/hsin i(era\n no/son e)/lege kai\ th\n o(/rasin yeu/desqai