to/n te *(/omhron e)/fasken a)/cion e)k tw=n a)gw/nwn e)kba/llesqai kai\ r(api/zesqai, kai\ *)arxi/loxon o(moi/ws