dokei= [*qalh=s] de\ kata/ tinas prw=tos a)strologh=sai ... marturei= d' au)tw=| kai\ *(hra/kleitos kai\ *dhmo/kritos