xrh\ eu)= ma/la pollw=n i(/storas filoso/fous a)/ndras ei)=nai kaq' *(hra/kleiton