a)cu/netoi a)kou/santes kwfoi=sin e)oi/kasi: fa/tis au)toi=sin marturei= pareo/ntas a)pei=nai