puròs tropaì prôton thálassa, thalásses dè tò mèn hémisu gê, tò dè hémisu prestér ...
thálassa diachéetai kaì metréetai eis tòn autòn lógon hokoîos prósthen ên è genésthai gê