ko/smon to\n au)to\n a(pa/ntwn ou)/te tis qew=n ou)te a)nqrw/pwn e)poi/hsen, a)llí h)=n a)ei\ kai\ e)/stin kai\ e)/stai pu=r a)ei/zwon, a(pto/menon me/tra kai\ a)posbennu/menon me/tra