doke/onta ga\r o( dokimw/tatos ginw/skei, fula/ssei: [kai\ me/ntoi kai\] *di/kh katalh/yetai yeudw=n te/ktonas kai\ ma/rturas