a)/nqrwpos e)n eu)fro/nh| fa/os a(/ptetai e(autw=| [a)poqanw\n] a)posbesqei\s o)/yeis, zw=n de\ a(/ptetai teqnew=tos eu)/dwn, [a)posbesqei\s o)/yeis], e)grhgorw\s a(/ptetai eu(/dontos