geno/menoi zw/ein e)qe/lousi mo/rous t' e)/xein, ma=llon de\ a)napau/esqai, kai\ pai=das katalei/pousi mo/rous gene/sqai