ei) mh\ ga\r *dionu/sw| pomph\n e)poiou=nto kai\ u(/mneon a)=|sma ai)doi/oisin, a)naide/stata ei)/rgast' a)/n: w(uto\s de\ *)ai/dhs kai\ *dio/nusos, o(/tew| mai/nontai kai\ lhnai/+zousin