tà psuchrà théretai, thermòn psúchetai, hugròn auaínetai, karphaléon notízetai