h)ou=s kai\ e(spe/ras te/rmata h( a)/rktos kai/ a)nti/on th=s a)/rktou ou)=ros ai)qri/ou *dio/s