potamoi=si toi=sin au)toi=sin e)mbai/nousin e(/tera kai\ e(/tera u(/data e)pirrei=