a)nqrw/poisi pa=si me/testi ginw/skein e(wutou\s kai\ swfronei=n