xùn nóoi légontas ischurízesthai chrè tôi xunôi pánton, hókosper nómoi pólis kaì polù ischurotéros: tréphontai gàr pántes hoi anthrópeioi nómoi hupò henòs toû theíou: krateî gàr tosoûton hokóson ethélei kaì exarkeî pâsì kaì terigínetai