cu\n no/w| le/gontas i)sxuri/zesqai xrh\ tw=| cunw=| pa/ntwn, o(/kwsper no/mw| po/lis kai\ polu\ i)sxurote/rws: tre/fontai ga\r pa/ntes oi( a)nqrw/peioi no/moi u(po\ e(no\s tou= qei/ou: kratei= ga\r tosou=ton o(ko/son e)qe/lei kai\ e)carkei= pa=si\ kai\ terigi/netai