o(ko/swn lo/gous h)/kousa ou)dei\s a)fiknei=tai e)s tou=to w(/ste ginw/skein o(/ ti sofo/n e)sti, pa/ntwn kexwrisme/non