kakoi\ ma/rtures a)nqrw/poisin o)fqalmoi\ kai\ w)=ta barba/rous yuxa\s e)xo/ntwn