ti/s ga\r au)tw=n no/os h)\ frh/n: dh/mwn a)oidoi=si pei/qontai kai\ didaska/lw| xrei/wntai o(mi/lw| ou)k ei)do/tes o(/ti "oi( polloi\ kakoi/, o)li/goi de\ a)gaqoi/"