perio/dous: w(=n o( h(/lios e)pista/ths w)\n kai\ skopo\s o(ri/zein kai\ brabeu/ein kai\ a)nadeiknu/nai kai\ a)nafai/nein metabola\s kai\ w(/ras ai(\ pa/nta fe/rousi kaq' *(hra/kleiton