sulla/yies: o(/la kai\ ou)x o(/la, sumfero/menon diafero/menon, suna=|don dia=|don kai\ e)k pa/ntwn e(\n kai\ e)c e(no\s pa/nta