tou= de\ lo/gou tou=dí e)o/ntos a)ei\ a)cu/netoi gi/nontai a)/nqrwpoi kai\ pro/sqen h)\ a)kou=sai kai\ a)kou/santes to\ prw=ton: ginome/nwn ga\r pa/ntwn kata\ to\n lo/gon to/nde a)pei/roisin e)oi/kasi peirw/menoi kai\ e)pe/wn kai\ e)/rgwn toiou/twn o(koi/wn e)gw\ dihgeu=mai kata\ fu/sin diaire/wn e(/kaston kai\ fra/zwn o(/kws e)/xei: tou\s de\ a)/llous a)nqrw/pous lanqa/nei o(ko/sa e)gerqe/ntes poiou=sin o(/kwsper o(ko/sa eu(/dontes e)pilanqa/nontai